Opinnäytetyö: Mitä nuoret haluavat tulevaisuuden sähköisiltä terveyspalveluilta?

Yhteiskunta digitalisoituu kiihtyvällä vauhdilla ja sen myötä myös terveydenhoitoon odotetaan sähköisiä palveluita olemassa olevaa palvelutarjontaa täydentämään. Nuorille suunnatuissa palveluissa on olennaista selvittää, mitä nuoret toivovat sähköisiltä terveyspalveluilta ja mitä he ajattelevat teknologian hyödyntämisestä terveydenhoidossa. Asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät asiakkaiden osallistamista suunnitteluprosesseihin.

Keväällä 2017 toteutetussa tutkielmassa selvitettiin, mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sähköisiltä terveyspalveluilta ja miten näihin tarpeisiin pystytään vastaamaan työntekijöiden, organisaation hallinnon ja järjestelmäasiantuntijan näkökulmista. Tutkielman tuloksista selvisi, että sähköisiä terveyspalveluita toivotaan kouluterveyteen täydentävänä lisänä, mutta niiden tulee toimia moitteettomasti, jotta ne tuovat toivotun hyödyn käyttäjälleen. Kouluterveydessä kasvokkain asioiminen on tärkeää. Tämä tuli esille niin nuorten kuin terveysammattilaistenkin haastatteluiden tuloksissa.

Haastattelujen tuloksista selvisi, että nuoret toivovat erityisesti sähköistä ajanvarausmahdollisuutta sekä anonyymia sähköistä asioimismahdollisuutta oman kouluterveysammattilaisen kanssa. Lisäksi nuoret tarvitsevat lisää tietoa heille suunnatuista terveyspalveluista sekä mahdollisuutta tarkastella omia terveystietojaan sähköisesti. Nuoret toivovat, että kaikki kouluterveyteen liittyvät asiat löytyisivät vaivattomasti sähköisesti yhdestä paikasta. Tutkielman eri tasojen haastattelujen tuloksista nousi tärkeänä esille se, että sähköisiltä palveluilta toivotaan ennen kaikkea helppokäyttöisyyttä. Mikäli sähköinen palvelu ei ole helposti, virheettömästi ja nopeasti löydettävissä ja käytettävissä, sitä ei toivota.

Tutkielman työelämäyhteistyökumppanina toimi Sipoon kunnan sosiaali- ja terveystoimi. Tutkielmassa haastateltiin 11 yläkouluikäistä nuorta, neljää heidän parissaan työskentelevää terveydenhoitajaa, Sipoon kunnan palvelupäällikköä sekä kunnan järjestelmäasiantuntijaa.

Tutkielma on osa Uudenmaan liiton rahoittamaa Digisti Fiksu -hanketta, jossa selvitetään maahanmuuttajien, nuorten sekä iäkkäiden kokemuksia digitaalisen tiedon ja palveluiden hyödyntämisestä sekä vaikutuksista kansalaisten arjessa. Digisti Fiksu -hankkeen tulokset ovat toimineet tutkielman pohjana luomassa kuvaa siitä, minkälaisia digitaalisia kansalaisia ja digitaalisten palveluiden käyttäjätyyppejä nuorista profiloituu.

Tutkielman tuloksena syntyi ideoita ja kehittämisehdotuksia, jotka ovat sellaisenaan hyödynnettävissä nuorten sähköisten terveyspalveluiden suunnittelussa. Tutkielman tuloksena syntyneen tiedon avulla on mahdollista kehittää asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluita Sipoon koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, mutta tiedot ovat myös laajemmin hyödynnettävissä tutkielman yhteistyötaho-organisaation ulkopuolella.

 

Ritakallio Satu: Nuorten sähköisten terveyspalveluiden tulevaisuus Bikva-arvioinnin mukaan

 

Lisätietoja

Satu Ritakallio

Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen, YAMK

satu.ritakallio@student.laurea.fi

puh. +358 44 351 5331

 


Yhteistyökumppanit