Nuorille on ylitarjontaa digipalveluista, mutta ohjausta tarvitaan lisää

Digisti Fiksu -hanke järjesti nuorten digitaalista kansalaisuutta käsittelevän työpajan Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella 29.3.2017. Työpaja keräsi hieman vähemmän osallistujia kuin kevään muut työpajat. Paikalla oli lukumäärästä huolimatta kiitettävästi paikallista asiantuntijuutta ruohonjuuritasolta suunnittelijoihin ja johtajiin asti.

Tilaisuuden aluksi Digisti Fiksu -hankkeen yliopettaja Päivi Marjanen esitteli hankkeessa tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia.

Koska osallistujia oli muita kevään työpajoja vähemmän, työskentelymetodiksi valittiin fasilitoitu keskustestelu, jonka keskeisiksi teemoiksi nousivat toimintakulttuuri, palvelut ja osallistaminen

Toimintakulttuurista ja palveluista puhuttaessa asiantuntijaryhmä Hyvinkäällä totesi, että palveluita on jo nyt liikaa ja liian monessa kerroksessa. Keskeinen ongelma ei silloin nuorten kohderyhmän kanssa ole välttämättä se, mitä uusia palveluja pitäisi kehittää vaan se, miten nykyistä toimintakulttuuria yhdessä olemassa olevien palvelujen kanssa tulisi kehittää paremmin nuorten tarpeita vastaaviksi.

Usein myös kansalaisille suunnattujen palvelujen lähtökohtana on ongelmakeskeisyys - uudella palvelulla pyritään ratkomaan joku havaittu ongelma. Usein yksi palvelu pyrkii vastaamaan yhteen ongelmaan. Nuorten kanssa työskennelleet totesivat, että jos nuorella on ongelma, niitä ei ole vain yksi vaan useampia. Tällöin on tarve henkilökohtaiselle ohjaukselle, jotta voidaan selvittää, miten ongelmien vyyhtiä olisi tarkoituksenmukaisinta purkaa.

Osallistujien yhteinen näkemys on, että tarve on matalan kynnyksen palvelulle, johon voisi tulla ongelman kuin ongelman kanssa. Tällaista ohjauspalvelua ei voi digitalisoida.

 

 


Yhteistyökumppanit