Linkit

Tutustu näihin:

 

Helsinki Smart Region

Urban Mill – Building IntenCity!

Uudenmaan liitto

Älykäs erikoistuminen

Kokeileva Suomi

Kokeilun paikka

 

Digitaalisuutta koskevat hankkeet:

Haaga-Heliassa

Cityzer - säätiedot älykkääseen käyttöön

The Box -hanke tutkii ja kehittää uudenlaisen aisteihin vaikuttavan teknologian hyödyntämistä palvelumuotoilussa, yritysten markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.

Digitekijä fast track -koulutus on osa Haaga-Helian johtamaa erikoistumiskoulutushanketta, jossa on mukana 18 ammattikorkeakoulua.Tavoitteena on kehittää ja luoda digitaalisen liiketoiminnan erikoistumiskoulutus, joka on tarjolla vuoden 2018 alusta lähtien. Digitekijä-koulutus testaa tulevan erikoistumiskoulutuksen sisältöä.

DIVA – Towards smart sales through creating value in business-to-business markets in digitalized world

Retkeilynavigaattori

SCALA, Scalable Mobile Learning Services for Global Markets

SMARTUP Startup Master and Advanced Reflective Tools -hankkeessa kehitetään digityökaluja yrittäjyyden oppimista varten.

Uutta avointa energiaa (virtuaaliAMK-verkoston hanke)

Virtuaaliluonto

Laureassa

DeDiWe - The Developer of Digital health and Welfare Services (2015–2018) on hanke, jossa edistetään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten digivalmiuksia. Rahoitus on Central Baltic -ohjelmasta.

WeLive - A neW concEpt of pubLic administration based on citIzen co-created mobile urban serVicEs (2015-2018) -hankkeessa kehitetään kaupunkien tarjoamia palveluita luomalla avoimempi malli suunnitella, tuottaa ja jakaa julkisia palveluja. Rahoitus on Horisontti2020-ohjelmasta.

Digiliike - liiketoiminnan ja palvelun uudet ulottuvuudet (2016-2017) –hankkeessa kehitetään erikoistumiskoulutuksia, jotka tukevat laajasti niin useiden eri toimialojen yritysten kuin julkishallinnonkin tarvetta kehittää palveluita ja liiketalousosaamista digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Rahoituksena on OKM:n erityisavustusta.

Elo-hanke ELO-hanke  on Laurea-ammattikorkeakoulun, Espoon kaupunginkirjaston ja Suomen Punaisen Ristin yhteinen hanke. Sen tavoitteena on edistää osallisuutta ja vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. Hankkeessa kehitetään kansalaislähtöisiä toimintamalleja kotoutumisen tukemiseen elämyksellinen Aistien-tilan avulla.

HoivaDigi (2015–2017) –hankkeessa verkostoidaan ja kehitetään Uudenmaan hoiva-alan mikro- ja pk-yrityksiä palvelujen digitalisoinnin mahdollistamiseksi. Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston varoin.

Yhdessä terveempi Uusimaa (2015–2017) koordinoi Uudenmaan Älykkään erikoistumisen Terveys ja hyvinvointi- kärkeä. Siinä vahvistetaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun osaamista ja tuetaan toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuvien palveluratkaisujen syntymistä. Rahoitusta saadaan Uudenmaan liiton Maakunnan kehittämisrahasta.  

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi (2015–2016) -hankkeessa kehitetään geneerinen toimintakonsepti palvelutuotannon ja -innovaation avoimeksi kehittämismalliksi kaupunkeja ja muita julkisista palveluista vastaavia tahoja varten, sekä tähän liittyvä malli julkisen päätöksenteon tueksi. Rahoitus on Metropolialueen kaupunkitutkimuksen tutkimus- ja yhteistyöohjelmasta.

Internet of Things (2012–2016) -hankkeessa edistetään kansantalouden kannalta keskeisen digi-klusterin uudistumista ja uuden liiketoiminnan kehittymistä sekä luodaan edellytyksiä yritysten liiketoiminnan kansainvälistymiselle. Rahoitus tulee Tekesiltä.

Digitalous (2015) oli korkeakoulutuksen ja yritysten yhteistyöhanke digitalouden osaamistarpeiden luotaamiseksi ja sisällyttämiseksi korkeakouluopetukseen. Rahoittajana toimi TT-säätiö.

Silver Stories (2013–2015) oli hanke, jossa koulutettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia käyttämään digitarinaa työmenetelmänä. Rahoitusta saatiin Elinikäisen oppimisen ohjelmasta.

Metropoliassa

Creative Classroom - uudet lähestymistavat oppimiseen

DECAMP - Open Distributed European Virtual Campus on ICT Security

Distanssi - MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vakiinnuttajana

Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals (EBreast)

EduDigi

EduRobot - robottikäsi ohjelmoinnin opetukseen

SOHJOA - Suomen Olosuhteet Huomioiva Joukkoliikenteen Omatoiminen Ajoneuvo

Virtuaalimuskari - Varhaisiän musiikkikasvatus digitaalisessa oppimisympäristössä

VitalSens -hanke kehittää älykästä, kustannustehokasta ja laastarinomaista langatonta mittalaitetta fysiologisiin mittauksiin


Yhteistyökumppanit