Kuinka mukaan digiloikkaan - Digisti Fiksu julkaisu ilmestynyt

Yhteiskuntamme on digitalisoitunut lähes kaikilla osa-alueillaan. Kaikki eivät kuitenkaan ole kyenneet tekemään digiloikkaa, vaikka haluja olisikin. Millaisia kokemuksia ja näkemyksiä ikäihmisillä, maahanmuuttajilla ja nuorilla on digipalvelujen käytöstä ja millaista tukea, apua ja koulutusta niiden käyttöön tarvitaan? Muun muassa näihin asioihin pureutuu Digisti Fiksu julkaisu.  Julkaisun aineisto on kerätty haastattelemalla 331 kohderyhmän edustajaa, joista maahanmuuttajia oli 105, nuoria alle 25-vutiaita 114 ja ikäihmisiä yli 65-vuotiaita 125. Haastattelut tehtiin strukturoituna yksilöhaastatteluna. Haastattelulomake sisälsi yhteensä 32 kysymystä, joista kuusi käsitteli demografisia tietoja kuten ikä, koulutustaso, asuinpaikka, 12 oli avoimia kysymyksiä ja loput asteikkokysymyksiä sisältäen kysymyksiä sähköistein palvelujen käytöstä, käytettävistä laitteita ja käytön tiheydestä sekä tiedonhankinnasta.

Digitaalisten palvelujen käytön haasteina tietoturva, laitteiden puute ja taitojen vajaus

Nuorten ryhmäläiset kokivat, että heillä on riittävästi taitoja digitaalisten palvelujen käyttämiseksi ja että käyttävät palveluja usein. Tosin he mainitsivat, että osa palveluista tuntuu hankalalta ja monimutkaiselta käyttää. Nuoret suosisivat palveluissa mobiilikäyttöä. Haasteellisiksi nuoret kokivat verkosta hankitun tiedon luotettavuuden tarkistamisen. Ongelmana pidettiin myös vaihtoehtotiedon runsasta määrää.  Nuorten kanssa työskentelevät toivoivat, että verkossa olisi matalan kynnyksen paikka, jossa nuori voisi kohdata aikuisen auttajan – olipa nuoren ongelma mikä tahansa.

Maahanmuuttajat olivat hekin käyttäneet runsaasti digitaalisia palveluja etenkin silloin kun muut palveluvaihtoehdot olivat hankalasti tavoitettavissa tai niitä ei ollut lainkaan. Esimerkkinä mainittiin yhteydenpito koulun kanssa Wilma-järjestelmällä.  Maahanmuuttajien suurimmat digitaalisiin palveluihin liittyvät ongelmat liittyivät kieleen. Vaikka suomen kielen taito olisikin, osa palveluista todettiin vaikeaksi hahmottaa. Englanniksi tarvottavat palvelut olivat suppeampia kuin suomen kielellä. Suomalaiset viranomaispalvelut näyttäytyvät maahanmuuttajille eri virastoihin hajanaisesti sijoittuvina. Yksi ratkaisu voisi olla kaikkien tavoitettavan ohjaus- ja tukitoiminnan järjestäminen sähköisten palvelujen käyttöön.

Ikäihmisten digitaalisten palvelujen suurin käytön este oli älylaitteiden ja tietokoneiden puute. Yli puolet haastateltavista ilmoitti, että ei omista älypuhelinta ja yli neljännes ilmoitti, että ei käytä lainkaan tietokonetta. Vastaavasti noin 19 prosenttia ikäihmisistä ilmoitti toimivansa hyvin digitaalisissa palveluympäristöissä. ikäihmiset toivoivat, että he saisivat lisää opastusta digitaalisten laitteiden käytössä, mutta korostivat sitä, että oppiminen on hitaampaa kuin nuorena. Usein kurssit ja opetusryhmät ovat täysiä ja tahti ikäihmiselle on liian nopea. Myös ikäihmiset olivat huolissaan tietoturvasta. He pelkäsivät verkkohuijauksia ja hankalasti tarkistettavia tietoja. Osalle verkkosivustojen tekstit olivat liian pieniä, eikä heillä ollut osaamista fonttien suurentamiseksi.

Palveluntarjoajien välistä yhteistyötä ja viranomaisten termipankkia kaivataan

Kaikki kohderyhmät toivoivat, että sähköisiä palveluja yksinkertaistettaisiin, yhtenäistettäisiin ja visualisoitaisiin. Yhtenä vaihtoehtona tuli esille kansallinen termipankki, jota kaikki viranomaiset käyttäisivät. Nyt eri viranomaisilla on erilaisia termejä etenkin lomakkeissa kuten kotipaikka, kotikunta, asuinpaikka. Tätä terminologiaa toivotaan yhtenäistettävän. Digitaalisiin palveluihin toivottiin lisää myös visuaalisuutta. Usein kuvat kertovat enemmän kuin pitkät selostukset. Myös kuvista pitäisi olla kaikilla viranomaisilla yhtenäiset käytänteet.

Haastateltavat kertoivat myös, että olisi miellyttävää, jos palveluilla olisi muitakin kuin digitaalisia vaihtoehtoja. Kasvokkaista yhteyden pitoa arvostivat kaikki kohderyhmät ikään katsomatta.

Digisti Fiksu julkaisu nyt ladattavissa ilmaiseksi Haaga-Helian verkkokaupasta.


Yhteistyökumppanit