Digiverkostot

Smart Cityt:

Helsiki area Smart City https://www.helsinkismart.fi

Amsteradam Smart City https://amsterdamsmartcity.com

Smart City verkostoja

Global Ecosystem Development www.gsc3.city

Open & Agile Smart Cities  www.oascities.org

Avoin data

Helsinki Region Infoshare

Open Knowledge Finland


Yhteistyökumppanit